img_2485-2

Visjon

"For alt Guds folk"

"For alt Guds folk"

 • JFC er for ”alt Guds folk”.
 • JFC er for både kristne og ikke kristne i alle aldersgrupper.
 • Mennesker skal få oppleve frelse, fornyelse og inspirasjon gjennom forkynnelse av Jesus Kristus. Det kristne søskenfellesskapet er viktigere enn organisasjonsgrenser.
 • Visjonen skaper forandring slik at man på sitt hjemsted er med og fremmer Guds rike for ”alt Guds folk” – og ikke bare i egen menighet.
 • Visjonen skaper ringvirkninger over hele landet – og kanskje enda lenger.

Verdier:

Respekt

 • Fordi JFC består av mange mennesker med forskjellig bakgrunn, er det viktig at man viser hverandre respekt.
 • Å vise hverandre respekt, gjør at man tør være ”ærlig” og si hva man mener.
 • Ved å behandle hverandre med respekt vil vi som kristne få troverdighet hos ikke kristne.

Omsorg

 • Inkluderende fellesskap skapes ved at nye besøkende ”blir sett” slik at vennskap etableres på tvers av ”alt Guds folk”. 
 • Vi ønsker å satse aktivt på barne- og ungdomsarbeid. 
 • Omsorg vises ved at man tar hensyn. 
 • I praksis vil det si at ingen tar seg til rette eller på annen måte fremmer sine egne interesser på bekostning av andre. Vi bærer hverandres byrder.

Frihet

 • Frihet er det motsatte av frykt og kontroll.
 • Frihet oppleves ved at undertrykte ”blir satt fri” gjennom omvendelse.
 • Sannhet formidlet i kjærlighet setter fri.
 • Frihet til å utrykke seg på sin egen måt

Glede

 • Gleden i Herren er vår styrke.
 • Bygge relasjoner og nærhet til familie og venner.
 • Humor.
 • Legge til rette for aktiviteter som passer for alle generasjoner , slik som bading, grilling, idrett, fisking, etc.

Forandring

 • Vårt våpen er kjærlighet - et ord som bærer i seg kraft til å skape forandring.
 • ”Stillstand” er tilbakegang.
 • Forandring på det personlige plan - utvide grenser.
 • Forandring skapes ved forkynnelse av Jesus Kristus.

 

(Visjonen ble behandlet på årsmøtet 2007 og vedtatt av styret januar 2008)

1img_2845-2

Vedtekter

1 Innledende bestemmelser

JFC er en selvstendig og selveiende evangelisk virksomhet med en økumenisk profil. Det kristne søskenfelleskapet er viktigere enn organisasjonstilhørighet.

Overordnet mål for all virksomhet er: Enhet i Kristus slik det er beskrevet i Joh. 17. 20-22

På Justøyfamiliens bibelcamping skal det være evangelisk forkynnelse som holder fast på at det er to utganger på livet, og som ikke tar opp kontroversielle og splittende emner. JFC støtter Israel.1. Mos 12, 3

1.1 Formål

Foreningens formål med virksomheten ved JFC skal være å lede mennesker til personlig tro på Jesus som sin frelser, og til et liv som Jesus disippel. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foreningen.

1.2 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle som ønsker å identifisere seg med visjonen og verdiene i JFC Alle sesongcampere må være medlemmer i Justøyfamiliens bibelcamping og betale kontigent. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foreningens forpliktelser. Foreningen kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet ikke uttrykkelig har motsatt seg det. Når et medlem skal gi meldinger, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten styret har fastsatt til dette formålet.

1.3 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foreningen når de ikke lenger ønsker å være medlemmer.

1.4 Teltkirken

All møtevirksomhet skal være underlagt kontroll og regi av styret i JFC. Når møtevirksomheten er avsluttet tas teltkirken og barneteltet ned.

2 Årsmøtet

Årsmøtet er foretakets øverste organ. JFC holder ordinært årsmøte hvert år i løpet av Juli måned på Justøy. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

2.1 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen. Forslag fra medlemmer må, for å kunne bli behandlet, være styret i hende senest innen 31.mars før årsmøtets avvikling.

2.2 Saker som skal behandles på årsmøtet

 • Valg av ordstyrer, referent og to protokollvitner.
 • Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.
 • Gjennomgang av styrets årsmelding.
 • Godkjennelse av årsregnskap.
 • Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.
 • Valg av revisor.
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • Eventuelt forslag til oppløsning.
 • Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig flertall. Årsmøtet foretar nødvendige valg, og styret legger frem en årsmelding og revidert regnskap for godkjenning.

 • Styret for JFC velges på årsmøtet og skal ha følgende sammensettning:
 • Styreleder, som velges for 2 år av gangen.
 • Fire til seks medlemmer som velges for 2 år av gangen. Halve antallet går ut hver gang.
 • Ett varamedlem med ett års funksjonstid.

Forslag til kandidater skal ha vært medlem av JFC i minst ½ år. Det skal tilstrebes mest mulig lik fordeling mellom kvinner og menn.

Årsmøtet skal også velge valgkomite på inntil 3 personer og revisor.

Årsmøtet fastsetter medlemskontigenten Styre- og varamedlemmene kan tilsammen ikke inneha vervene sine i mer enn 6 år sammenhengende. Styremedlemmer og medarbeidere må ønske å drive et felleskirkelig arbeide.

2.3 Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et annet medlem.

Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.Stemmerett på årsmøtet har den som har vært medlem i JFC minst ½ år og er over 18 år.En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

3 Styret

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for foreningen, og orientere om budsjettet på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med de behov de har for organisering Styret ansetter personell etter behov. Styret kan oppnevne underutvalg etter behov. Valgkomiteen innkalles til informasjonsmøte med styret før de starter sitt arbeid. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettige er tilstede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Varamedlemmet møter på styremøtene. Går et styremedlem ut, rykker varamedlemmet inn, og fungerer ut den valgte perioden.

3.1 Styrets oppgaver

Styret foreslår og leder JFC`s arbeid i samsvar med disse bestemmelser.

Det skal videre: 

 • Føre fortegnesle over medlemmer av JFC.
 • Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. To styremedlemmer i felleskap kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.
 • Føre protokoll over årsmøtet og styrets vedtak, og sette vedtakene i verk.
 • Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.
 • Styret skal lede virksomheten i samsvar med lover, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
 • Forberede de saker som skal frem på årsmøtet. Informasjon angående saker til årsmøtet skal fremlegges i løpet av mai.
 • Forvalte JFC`s midler og ordne saker av økonomisk art.
 • Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
 • Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.
 • Større økonomiske disposisjoner skal skje etter vedtak på årsmøtet.
 • Styret forpliktes ved underskrift av 2 av styrets medlemmer i fellesskap etter fullmakt fra styret.
 • Styret påser at innsamlede midler og utstyr disponeres etter sitt formål.
 • Styret har arbeidsgiveransvaret i foreningen
 •  Styret skal utarbeide en styreinstruks.
 • Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.
 • Vesentlige endringer/større sakskompleks, herunder låneopptak, store endringer i driften, større bygningsmasseendringer skal fremlegges årsmøtet før forannevnte iverksettes. 

3.2 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

4 Lærenemnd

JFC skal være for alt Guds folk, og utgangspunktet for forkynnelsen på JFC er basert på at vi er en evangelisk virksomhet med en økumenisk profil. Dersom det skulle oppstå uenighet knyttet til forkynnelsen på JFC, skal det opprettes ei lærenemnd bestående av 3 personer med ansvar for å hjelpe styret i spørsmål hva angår den forkynnende virksomheten. Disse 3 personene skal velges av styret. Ei lærenemnd må i den grad det er mulig bestå av personer fra ulike evangeliske trosretninger og av begge kjønn. Godtgjørelse for å være med i lærenemnda skal fastsettes av styret.

Lærenemnda skal bare behandle saker etter forespørsel fra styret, og de skal kun ha en rådgivende funksjon. Dersom enkeltmedlemmer ønsker å få saker utredet av ei lærenemnd, skal disse først sendes til styret før de kan sendes videre til ei lærenemnd.

Dersom styret vurderer at en bør opprette ei lærenemnd på permanent basis, bør medlemmene i lærenemnda velges for 3 år av gangen. Hvert år skal det velges en ny person for å sikre at ikke alle byttes ut på en gang. En person som har vært med i en periode, kan velges for ytterligere 3 år.

5 Vedteksendringer

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

6 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foreningen besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer på to påfølgende ordinære årsmøter for å være vedtatt. Gjenværende midler skal gå til felleskirkelige formål. Årsmøtet kan velge hvilke felleskirkelige formål.