Sesongleie

Venteliste

Dersom dere ønsker fast plass må Jan Svege kontaktes enten på mobil: 94895966 eller mail:jan.svege@lyse.net 

Dere vil da bli oppført på venteliste som brukes for å tildele plasser.

Retningslinjer

Styret ber også om at alle sesongleiere leser retningslinjene og respekterer og følger disse.

Priser for sesongleie 2023 inkl medlemskap i JFC:

Totallengde
(inkl drag)

Pris Eksempel Farge på felt angitt på kart
(Se meny til høyre for kart)
8,50 m  13.500,- Hobby 650 
8,44 meter inkl drag
Røde
9.50 m   14.600,- Hobby 750 
9,43 meter inkl. drag
 Blå

Vinterlagring på plassen pr.vogn (ikke strøm inkl) kr. 1000,-

Vinterlagring i hytte kr. 700,-

Annet

Sesongleiere kan få nøkkel til bommen mot å betale 200 kroner. Hendvendelse rettes til en i styret.

Retningslinjer for sesongleiere

RETNINGSLINJER FOR SESONG-CAMPEREGENERELLE ORDENSREGLER FOR CAMPING-PLASSEN GJELDER I TILLEGG.

VOGNPLASSEN
Sesong-campere kan bruke angitt plass i tidsrommet 20. april - 31. august. 
Campingvogner plasseres på angitt felt og plass-nummer (se vedlagt kart). Vognen
plasseres med venstre hjørne bak på vognen over stein med plass-nummer. Der det
ikke er satt ned steiner må beskjeder fra styret angående plassering etterkommes.
Plassen skal holdes pen og ryddig. Det skal ikke være bygningsrester og annet rusk
og rask under platting/vogn. Plenen rundt vognen må klippes og holdes i stand. I
skråninger etc. deler vogn-eierne på gressklipping og rydding seg Imellom, slik at det
er pent rundt alle vognene.
Det å fjerne/eller beplante trær, busker og annet må avklares med styret.

STØRRELSE PÅ CAMPINGVOGN
Det tillates kun å plassere ut vogner som er beregnet for transport på norsk vei, og
som kan registreres.  Maksimalt tillatt bredde på campingvognen er 2,55 meter. 
Plassen dere er tildelt, sier noe om maksimal lengde på vognen, som den kan ha på
denne plassen.

OPPSETTING AV FORTELT OG EKSTRA TELT
På vognen er det kun lov å montere tradisjonelle fortelt (sommertelt eller helårstelt).
Lengden på teltet må ikke overskride vognens lengde. Det er ikke tillatt å sette opp
spikertelt, ISO camp, elitecamp, osv.
Sommerfortelt må tas ned innen 31. august.
Oppsetting av ekstratelt på vognplassen, tillates dersom avstandskrav til neste
boenhet opprettholdes (3 meter for boenheter i felt A-D og 4 meter for boenheter i felt
E). Ekstratelt sammen med campingvogn regnes som en boenhet.
Det tillates ingen plattinger eller faste installasjoner utenfor vogn eller fortelt. Alle
installasjoner skal være flyttbare.
Le-vegger må plasseres slik at de ikke er til hinder for person- og bil trafikk. Det
tillates ikke fastmonterte levegger av tre eller betong o.l. 
OPPVARMING AV FORTELT OG EKSTRA TELT
Det er ikke tillatt å bruke elektrisk oppvarming av fortelt eller ekstra telt.

VINTERLEIE
Det må betales vinterleie for vogner som står på plassen fra 1.september til 20.april,
og overnatting er ikke tillatt i dette tidsrommet.
Det er ikke tillatt at vogna skal være tilkoblet strøm under vinterleie.

UTLÅN / UTLEIE AV VOGN
Vogna kan benyttes av eier, samt eiers foreldre/svigerforeldre eller eiers
barn/barnebarn. Skal andre enn disse (f.eks. søsken eller venner), låne vogna skal vi
ha beskjed når disse ankommer plassen. De skal da registreres i informasjonen på
lik linje med andre campinggjester, slik at vi kan informere om hvilke regler som
gjelder på plassen.
Hvis dere velger å leie ut campingvognen, må dere betale den til enhver tid
gjeldende døgnpris for campingvogn eksklusiv strøm.
Oppgjør gjøres direkte i informasjonen.

BETALING
Oppgjør for sesongplass gjøres etter følgende modell:
31. januar - Depositum på kr 3.000 + medlemskontingent (kr. 200)
30. april - Resterende av sesongleie.

TV-ANTENNE
Vær påpasselig ved montering antenne/parabolantenne, slik at den ikke er til
sjenanse for andre.

DAGSBESØK
Dagsbesøkende skal parkere på gjesteparkeringsplassen utenfor campingen.
Bevegelseshemmede får kjøre inn om de tar kontakt med informasjonen.

BOM – STENGETID OG EGNE BILER - PARKERING
Kun en bil pr. plass er tillatt inne på området. Parkering kun på tildelt plass.
Bilen skal ikke plasseres i kjøregatene mellom vognene
Øvrige biler parkeres på parkeringsplassen utenfor porten.
Båt- og andre tilhengere skal plasseres nord for fotballbanen (i skogkanten).
Kjøring begrenses til et minimum, og foretas i gangfart. Området er skiltet med
makshastighet 10 km/t.
Bommen stenges kl. 23.00 (nattero mellom 23.00-08.00).
Kommer dere senere, må dere parkere på parkeringsplass utenfor bom.
Det er ikke tillatt å kjøre inne på området i tidsrommet 23.00 – 08.00, f.eks. å kjøre
gjester opp til bommen.

ELEKTRISKE FREMKOMSTMIDLER
Vi henstiller til at bruk av elektriske fremkomstmidler som sparkesykkel, hoverboard
etc. begrenses inne på campen.
I hovedsesongen er det ikke tillatt brukt inne på campen, grunnet sikkerhet for barn
og voksne.

STRØMKABEL
Det SKAL være hel ledning, uten støpsler og skjøtekontakter, fra strømstolpe til
inntak i vogn.
Ledningen mellom campingvogn og plassens stikkontakt skal være av type H07RN-F
eller tilsvarende med jordleder, oljefast gummikabel 2x2,5 mm2, jordet.
Kabelen skal kun være den lengden som er fra strømstolpe til vogn.

ELBIL-LADING
Elbil-lading er kun tillatt på ladestasjon på vei ned mot stranda,
venstre side (forbud mot å lade på egen strømstolpe).

PERMISJON
Dersom noen ønsker en pause i sitt leieforhold, må man søke styret skriftlig om dette
innen 31.12. Det kan maksimalt gis permisjon for en sesong. I permisjonstiden
betaler leietaker kr. 3000,- samt opprettholder sitt medlemskap i JFC

OPPSIGELSE
Må gjøres skriftlig, innen 31.12. Ved opphør av sesongleie skal parsellen være
fraflyttet og ryddet før 20. april.

SALG ELLER OVERDRAGELSE AV SESONG-PLASS
Salg av campingvogn inkludert fast sesongplass er ikke en mulighet vi har i JFC.
Sesong-plassen er en personlig avtale med campingen, og kan ikke overføres til
andre, for eksempel til barn/svigerbarn.

DYR PÅ CAMPINGPLASSEN
Hunder er velkommen på campingplassen, under forutsetning av at de ikke er til
sjenanse for andre på plassen. Hunden skal være i bånd hele tiden, og hundeposer
skal benyttes.
Hunder er ikke velkomne på arrangementer i teltkirken, barneteltet og loftet. 
Mange barn er ivrige «hundepassere», men sørg i så fall for at de kan håndtere
hunden. 
Dyr som ikke kan holdes i bur eller i bånd, er ikke tillatt på campingplassen (for
eksempel katt).

CONTAINER
Kun husholdningsavfall, som får plass i vanlige bæreposer, er tillatt kastet i
container. Skalldyrrester pakkes godt inn på grunn av lukt.
Vi har egen container for papp, som kan benyttes i hovedsesongen.
Avfall som bygningsavfall, ødelagt campingutstyr og liknende, må den enkelte sørge
for at blir levert på godkjent avfallsstasjon.

NATTERO
Mellom kl. 23.00 og kl. 08.00 skal det være stille på campingplassen.

USØMMELIG ADFERD
Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om
nødvendig med politiets hjelp.  

Det er ikke tillat å konsumere alkoholholdige drikke,
eller å vise seg beruset på campingplassen.

---

Vedtatt av Styret for JFC, 0.05.2023 og erstatter tidligere «Retningslinjer for
sesongleiere» av 12.03.2022.»

Retningslinjer vinterlagring

Retningslinjer for de som har vinterlagring på hyttene

Den som låner hytte for vinterlagring av eget utstyr, skal forplikte seg til å utføre følgende innen 10 juni. Det er viktig at dette gjøres før denne dato slik at man kan få sjekket ut hyttene før utleie starter:

  1. Vaske hytten innvendig
  2. Vaske gardiner, stretchlaken og gulvtepper.
  3. Kontrollere at alt inventar er i orden og stemmer med inventarlisten.
  4. Gi tilbakemelding ved mangler eller om du er i tvil om noe må byttes ut. Kontaktperson er Rolf Kristiansen, tlf. 91190273.
  5. Rydde busker og kratt rundt hytta.
  6. Vaske utemøbler. Utemøblene skal settes inn igjen i hytta etter at de er vasket.
  7. Vaske terrasse.
  8. Hyttene kan ikke tas i bruk for vinterlagring (etter sesongslutt) før nærmere dato som fastsettes av styret. Denne datoen kan variere fra år til år. Hyttene kan blant annet være leid ut deler av august måned.
  9. Styret har til enhver tid mulighet for å omdisponere hytter til andre formål, for eksempel ved dugnadsbehov. Varsel om dette vil eventuelt bli gitt i god tid i forveien.
  10. Utstyr lagres på eget ansvar i hyttene.